خانه / تیم ما

تیم ما

  • مدیران
  • گروه آموزشی
  • گروه فنی و مهندسی
  • گروه فروش و بازاریابی

1- سید یاسر موسوی

2- سید حسین موسوی

1- سید یاسر موسوی

2- ابوالفضل معاشرتی

3- مصطفی اثنی عشری

4- سید مصطفی طباطبایی

5- افشین خوافی

6- ندا سادات مقدم

7- پرنیا بلوری

1- سید حسین موسوی

2- محمد کیش بافان

3- امیر مجرد

4- سید محمد جواد سجادپور

5-امین رضایی

6- محسن کفاش جودی

7- امیر حسین فهیمی نیک

                                                                                                         8- مهدی سارانی

1- سید حسین موسوی

2- وحید عاملی